Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

Hiệu trưởng

Nguyễn Thi Soan
Nguyễn Thi Soan

Ngày sinh: 1/8/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0975899208

Phó hiệu trưởng

NguyễnThị ThanhHuyền
NguyễnThị ThanhHuyền

Ngày sinh: 2/11/1970

Điện thoại riêng: 0935097664

Email liên lạc: huyenanh1970@gmail.com