Trường THCS Đức Giang 30 xây dựng và trưởng thành.

98